Katarzyna Łożyńska Dietetyk Logo

Regulamin usług dietetycznych
mgr Katarzyna Łożyńska


Opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618, 1634., z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, tj. z dnia 26 stycznia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 184); Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854, z 2016 r. poz. 615.); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Każdy Klient ma obowiązek przeczytać poniższy regulamin i zapoznać się z treścią regulaminu, co automatycznie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§1
Informacje ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez indywidualnego dietetyka Katarzynę Łożyńską.
Każdy Klient korzystający z usług dietetycznych Katarzyny Łożyńskiej akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. W regulaminie serwisu internetowego katarzynalozynska-dietetyk.pl zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. Jeżeli Klient nie zgadza się z którymś z podpunktów, wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia z dokładnym uzasadnieniem i wyjaśnieniem problemu. Konsultacje dokonywane przez dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

 

§2
Definicje

 

1) Dietetyk – Katarzyna Łożyńska.
2) Klient – każda osoba, która:
▪ ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z usług,
▪ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
▪ osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

▪ akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez dietetyka Katarzynę Łożyńską.
3) Usługa – całokształt konsultacji i świadczeń wykonanych na rzecz Klienta, służących profilaktyce, poprawie i zachowaniu zdrowia oraz osiągnięcia ściśle ustalonych celów sportowych lub/i sylwetkowych:
● usługa dietetyczna, obejmująca szczegółowy wywiad żywieniowo-zdrowotny oraz udzielenie porad żywieniowych, zaleceń dietetycznych i opracowanych planów żywieniowych, uwzględniających m.in. adekwatne do aktualnych potrzeb zapotrzebowanie energetyczne, obecny stan zdrowia, indywidualne preferencje, przyjmowane leki, suplementy oraz pożądany cel zdrowotny, sportowy lub/i sylwetkowy
4) Usługa dietetyczna „on-line” – konsultacja dietetyczna, świadczona z użyciem poczty elektronicznej lub/i komunikatorów internetowych oraz rozmowy telefonicznej/poprzez komunikatory internetowe, obejmująca definicję „usługa dietetyczna”.

5) Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową.

6) E-zapłata – zapłata Ceny za Treść Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych oraz innych.

7) Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Treści Cyfrowe, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Treści Cyfrowych do sprzedaży.

8) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem katarzynalozynska-dietetyk.pl.
9) Ankieta – formularz, który wypełnia Klient zawierający dane osobowe Klienta, opis obecnego stanu zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych krwi (jeśli zostały załączone), informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób i inne;
10) Dzienniczek aktywności fizycznej – spis obecnej ilości jednostek treningowych wraz z wyszczególnieniem dyscyplin sportowych lub/i wykonywanych ćwiczeń z podaniem ilości czasu ich trwania oraz zaznaczeniem poziomu intensywności
11) Dzienniczek żywieniowy – tabelaryczny zapis wszystkich spożywanych produktów spożywczych wraz z przyjmowanymi płynami oraz stosowaną suplementacją z podaniem ilości wszystkich produktów w g/ml lub miarach domowych (łyżka, łyżeczka), godziny i miejscu ich spożywania oraz dokładnego sposobu ich przyrządzania z ewentualnymi dodatkowymi notatkami.
12) Materiały – diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, pisemne i niepisemne materiały edukacji żywieniowej.
13) Produkt - dobro fizyczne (przedmiot), usługa (świadczenie), osoba, organizacja, idea lub miejsce zawierające w sobie cechy, zespół cech i właściwości, które mogą służyć do zaspokojenia konkretnych potrzeb przez potencjalnego nabywcę, użytkownika, właściciela produktu lub osobę doświadczającą możliwości korzystania z produktu.
14) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16) Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
17) Produkt cyfrowy - Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

18) Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych.

19) Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej; oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

20) Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Serwisu.

21) Sklep internetowy - Serwis internetowy dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów przez Internet; forma handlu elektronicznego działający pod adresem katarzynalozynska-dietetyk.pl.

 

§3

Postanowienia ogólne

 

1. Klient osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu żywieniowo-zdrowotnego, który jest niezbędny do ułożenia prawidłowej diety i ustalenia odpowiednich zaleceń dietetyczno-zdrowotnych.
2. Klient w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować o ich zmianach. Klient nie może korzystać z Usług, ani dokonać zakupu w Serwisie w sposób anonimowy.
3. Klient nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez dietetyka dietach, ma obowiązek konsultowania chęci wprowadzenia zmian do zaleceń i ułożonych diet.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Klient przed rozpoczęciem stosowania się do indywidualnych zaleceń powinien skonsultować wszelkie wątpliwości z Dietetykiem lub/i lekarzem.
5. Klient ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.
6. Usługa dietetyczna ma charakter prozdrowotny, a Dietetyk wskazuje najbardziej odpowiednie rozwiązania dietetyczne dopasowane indywidualnie dla każdego klienta. Ułożony plan żywieniowy nie ma charakteru leczniczego, zatem stanowi wsparcie leczenia prowadzonego przez lekarza specjalistę.
7. W szczególnych sytuacjach Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy, kiedy oczekiwania Klienta nie są do zrealizowania lub zagrażają jego zdrowiu. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient odmawia wykonania zleconych badań, a wg Dietetyka są one niezbędne do dalszego stosowania diety.
8. Dietetyk zastrzega sobie również możliwość odmówienia wykonania planu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Klienta.
9. Dietetyk ma prawo zerwać współpracę z Klientem. W takim wypadku Dietetyk zwraca Pacjentowi całość pieniędzy wpłaconych za okres współpracy. Wszystkie materiały edukacyjne przekazane przez Dietetyka są objęte prawem autorskim i wszelkie kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione. W razie niestosowania się do powyższego zakazu, na Kliencie będzie ciążyć odpowiedzialność karna oraz majątkowa. Klient ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

10. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych. Klient może dokonać zakupu Treści Cyfrowych wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży. 

11. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

12. Pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

13. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że: Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, świadczenia Usług z zakresu planowania żywieniowego oraz suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klientów.

3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
1. Dostęp do Internetu,
2. Standardowy system operacyjny,
3. Standardowa przeglądarka internetowa,
4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
8. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: mail@katarzynalozynska-dietetyk.pl . W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
10. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W  formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Dietetykiem.
11. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem
zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Dietetykiem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
12. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
1) W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
2) W przypadku konsultacji dietetycznej – umowa o świadczenie usług.
13. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
14. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Dietetyk nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

 

§5

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 

1. Klient upoważnia dietetyka do przetwarzania danych osobowych w zakresie następujących czynności:
a) kopiowania danych osobowych,
b) przechowywania danych osobowych,
c) usuwania danych osobowych, w tym na żądanie osoby, której dane dotyczą.
2. Dietetyk będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane Klienta w następujących kategoriach:

a) dane zwykłe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu email,
b) dane szczególne (dane wrażliwe) Klienta w postaci: płci, poziomu aktywności fizycznej, wysokości, masy ciała, daty urodzenia, rodzaju i godzin wykonywanej pracy, wiadomości o ciąży, paleniu papierosów, spożyciu alkoholu, wiadomości o rodzaju i częstotliwości wykonywania aktywności fizycznej, wiadomości o nawykach żywieniowych, codziennym jadłospisie, spożywanych produktach, kwotach przeznaczanych na zakup jedzenia, informacje o stanie zdrowia (przebyte ostatnio zabiegi, choroby i problemy zdrowotne, alergie i nietolerancje pokarmowe, choroby skórne, choroby wśród członków najbliższej rodziny, zażywane leki) oraz innych uzyskanych podczas przeprowadzonego wywiadu.
3. Powierzone przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Dietetyka wyłącznie w celu realizacji Umowy w zakresie korzystania z usług dietetycznych.
4. Dietetyk zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Pacjenta i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
5. Dietetyk oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez zgody Klienta w innym celu, niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

 

§6

Zasady składania zamówienia oraz płatności

 

1. Wszelkie opisy Treści Cyfrowych dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Treści Cyfrowych, które interesują Klienta, a następnie wypełnieniu formularza. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.

3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem.

4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. 

5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

7. Kupujący zgadza się na otrzymywanie dokumentów sprzedaży (np. faktury, paragonu, dowodu sprzedaży) w wyłącznie w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy.

8. Płatność za usługi świadczone przez Usługodawcę jest dokonywana poprzez przelewy24 na stronie katarzynalozynska-dietetyk.pl/wspolpraca lub poprzez tradycyjny przelew bankowy.

  • Płatność elektroniczna - płatność uiszczana jest przed dokonaniem usługi: KATARZYNA LOZYNSKA LTD, Company number 14799995, Registered office address: 70a Beverley Road, Hull, England, HU3 1YD; Correspondence address: 104 Hunter Street, Burton-On-Trent, England, DE14 2SS, konto bankowe: 39 1020 4753 0000 0602 0120 2332, adres do doręczeń: woj. MAZOWIECKIE, pow. WARSZAWA, gm. WILANÓW, miejsc. WARSZAWA, Zdrowa, nr 6, lok. 16.

9. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Serwisu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

10. Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

11. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

12. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych.

13. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.

 

§7

Zasady umawiania na konsultacje telefoniczne, online lub osobiste


1. Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje telefoniczną lub drogą komunikatorów internetowych (Messenger, Zoom, Skype, Temat, WhatsApp) lub osobistą po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby i wyznaczenia dogodnego dla obu stron daty i godziny (w przypadku konsultacji osobistej – również miejsca) konsultacji. Jeśli wcześniej ustalone warunki współpracy nie obejmowały możliwości konsultacji telefonicznych/osobistych – usługa ta jest dodatkowo płatna na zasadach płatności wykazanych w §6.
2. Klient ma możliwość umówienia się na jednorazową konsultację dietetyczną razem z Dietetykiem.
3. Po ustaleniu dogodnego terminu, Kupujący dokonuje zakupu wybranej opcji konsultacji poprzez Sklep za pomocą bramki płatności na minimum 1 dzień przed konsultacją.
4. W przypadku braku dokonania płatności za konsultację dietetyczną na 1 dzień przed umówioną konsultacją, termin konsultacji zostanie anulowany.
5. Po zgłoszeniu chęci skorzystania z Usług, Klient otrzymuje na wskazany adres mailowy ankietę, którą przesyła Dietetykowi na minimum 1 dzień przed konsultacją.
6. Po konsultacji Klient otrzymuje podsumowanie konsultacji (plik .pdf lub .doc, wysłany drogą mailową) w postaci planu żywieniowego i/lub suplementacyjnego lub/i treningowego (w zależności od zakresu Usług) do 7 dni roboczych od konsultacji lub w innej postaci, uzgodnionej przez obydwie strony,
7. W przypadku niestawienia się Klienta na umówioną datę konsultacji lub odwołanie jej na mniej niż 24 h, konsultacja jest uznana za odbytą, a Klient nie ma możliwości zwrotu środków.
8. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.
9. Warunkiem odbycia konsultacji Klienta z Dietetykiem jest akceptacja Regulaminu i zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad.


§8

Jadłospisy, plany żywieniowe, plany treningowe, e-booki

 

1. Wszystkie indywidualnie przygotowane zalecenia, jadłospisy, plany żywieniowe oraz plany treningowe są zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić zbilansowany sposób żywienia, aktywności fizycznej i pozostałych elementów stylu życia dostosowane do aktualnych celów i potrzeb Klienta.
2. Dietetyk w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty jest zobowiązany do przekazania Klientowi Materiałów.

3. Jadłospis, zalecenia, plany żywieniowe, suplementacyjne i treningowe są przeznaczone wyłącznie na użytek własny Klienta. Zabrania się rozpowszechniania Materiałów otrzymanych od Dietetyka osobom trzecim.
4. Po zapoznaniu się z Materiałami, w ciągu 7 dni od otrzymania dopuszczalna jest jednorazowa korekta jadłospisu.

5. Realizacja zamówienia obejmującego e-booki następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej link oraz instrukcję postępowania dostępu do zakupionej treści.

 

§9

Odstąpienie od umowy

 

1. W przypadku rezygnacji ze współpracy indywidualnej (konsultacja jednorazowa, współpraca miesięczna, indywidualny plan żywieniowy/treningowy), niezależnie od jej rodzaju, Klientowi nie przysługuje zwrot wcześniej wpłaconych środków.

2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

4. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

6 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 

7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

§10

Zasady odpowiedzialności współprac indywidualnych

 

1. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w stanie zdrowia, powstałe na skutek stosowania się do przekazanych zaleceń oraz przestrzegania planu żywieniowego lub/i treningowego, a także tych powstałych na skutek niestosowania się do ustalonego planu żywieniowego lub stosowania diety przez osoby postronne, bądź też w wyniku zatajenia objawiających się dolegliwości lub/i innych
przeciwskazań zdrowotnych.
2. Zgodnie z zasadą dobrej praktyki zawodowej, Dietetyk Katarzyna Łożyńska nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie przez Klienta oczekiwanych rezultatów. Za wszelkie wymienione w regulaminie czynności odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

 

§11

Zasady odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

 

1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK. 

2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 

4. W przypadku Treści Cyfrowych:

- dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

- dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 

5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

 

§12

Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 

1. Jeżeli Treści Cyfrowych są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową. 

3. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

 

§13

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

 

1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 10 ust. 2; Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową; brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową; brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1;

z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową. 

3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

 

§14

Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 

1. W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:

 

- w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;

- w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,

 

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 

 

2. Jeżeli Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.

4. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§15

Zwrot Treści Użytkownika

 

1. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:  są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi; dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych; zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności; zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.

2. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu Klientowi, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt. 


§16

Prawo własności intelektualnej

 

1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Serwisu, zawarte w Sklepie, Treści Cyfrowe, elementy Treści Cyfrowych oraz wszelkie Materiały otrzymane od dietetyka objęte są ochroną prawa autorskiego. Wszystkie wymienione mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów oraz treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Dietetyka. Eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub Materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

4. Sprzedawca może zawrzeć z Klientem odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Klienta z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy, Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

 

§17

Dane osobowe i pliki cookies

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.

3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.katarzynalozynska-dietetyk.pl/polityka-prywatnosci

 

§18

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§19

Reklamacje i wezwania

 

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem: https://www.warsztatnauki.pl/wp-content/uploads/2019/04/Warsztat-nauki-Formularz-reklamacyjny.doc,

2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres szkolenia@warsztatnauki.pl.

3. Reklamacje Klienta rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.

5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Klient może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Klient może odstąpić od Umowy. Klient może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:

- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;

6. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie. 

 

§20

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 

3. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.  

4. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2023.

Pomagam dietą, nie lekami.

Katarzyna Łożyńska Dietetyk Logo

media

pomoc

oferta

Facebook

 

Instagram

 

TikTok

 

YouTube

 

Spotify

Wszelkie prawa zastrzeżone Katarzyna Łożyńska

MENU